EMAIL

MAIN

ABOUT

ARCHIVE


لينك هاي جالب

عليرضا نوري زاده

محمد علي ابطحي

پيك ايران

ابراهيم نبويnominimum-payout.com

دوستان خوبم

نامه اي به بهشت

سراب سودا

بی خداحافظی

پري

پرنيان سرد

مرداب پير

زندگی تازه

دخترانه ها

جوان ايراني

كاغذ چروكيده

نامه نويس

دلاور كوچك

داستانهاي محمد رضا

داش مهدي

يادداشتهاي اختياري

ما هيچ ما نگاه

DESIGNER:

Wednesday, November 03, 2004

● ای مردم اینک در روزگاری آکنده از ستم و لبریز از نا بسامانی به سر میبریم که نیکوکار بد کار به شمار می آید و ستم کار بر سرکشی خویش می افزاید نه آنچه را میدانیم به کار میبریم و نه آنچه را که نمیدانیم میپرسیم و نه از هیچ فاجعه تا فرود آمدنش می هراسیم.در این محیط مردم چهار گروهند:
اول گروهی سیاست بازان پلیدی هستند که اگر زمین را به فساد نمیکشانند تنها به سبب ناتوانی خودکم بینی و کمبود امکان مالی و مادی است
دوم اشرار سیاستند که با شمشیر آخته شان آشکارا دست به شرارت میزنند و با افراد خود به مردم زور میگویند.دین را برای به دست آوردن مال دنیا تباه کردند که یا ریس جایی شوند یا به منبری فرا رفته خطبه بخوانند
سوم گروهی که با اعمال آخرت دنیا را میطلبند و با اعمال دنیا در پی کسب مقام های معنوی آخرت نیستند خود را کوچک و متواضع نشان میدهند گام ها را ریاکارانه و کوتاه بر میدارند و امن خود را جمع کرده خود را همانند مومنان واقعی می آرایند و پوشش الهی را وسیله نفاق و دورویی و دنیا طلبی خود قرار میدهند
چهارم با پستی و ذلت و فقدان امکانات از بدست آوردن قدرت محروم مانده اند که خود را به زیور قناعت آراسته و لباس زاهدان را پوشیده .اینان در هیچ زمانی از زاهدان راستین نبوده اند
در این میا گروه اندکی باقی مانده اند که یاد قیامت چشمهایشان را بر هم فروبسته و قوس رستاخیز اشکهایشان را جاری ساخته.برخی از آنان از جامعه رانده شده و تنها زندگی میکنند وبرخی دیگر ترسان سرکوب شده یا لب فرو بسته و اختیار کرده اند.
((ای مردم باید دنیای حرام در چشمانمان از پر کاه خشکیده بی ارزش تر باشد از پیشینیان خود پند بگیریم پیش از آنکه آیندگان از شما پند بگیرند))
نهج البلاغه خطبه سی و دو